VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI FOTOLAND

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 
FOTOLAND (ďalej iba predávajúci) je spoločnosť, ktorá umožňuje svojim zákazníkom objednať a vytvoriť si fotodarčeky z vlastných digitálnych fotografií a textov, a zabezpečí tlač a dodanie fotografií, fotodarčekov, fotokníh na miesto určené zákazníkom.
 
Predávajúci je prevádzkovateľ internetových stránok www.fotoland.sk (ďalej iba webové stránky).
 
Predávajúci poskytuje záujemcom software "Fotoland", ktorý umožňuje nahranie vybraných fotografií na server spoločnosti FOTOLAND a software "Creative kiosk" na vytvorenie obsahu fotoknihy ktorý je voľne k stiahnutiu na webových stránkach (ďalej iba „software“).
 
2. DEFINÍCIA POJMOV
 
Predávajúci zabezpečí vytlačenie zaslaných tlačových podkladov pomocou software a webových stránok (ďalej iba „služba“). Termínom tovar sa rozumie fotografia , fotokniha alebo iné produkty ponúkané na webových stránkach predávajúceho (ďalej iba „tovar“).
 
Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o odber ponúkaného tovaru a služieb a ktorá zašle riadnu objednávku cez rozhranie webových stránok alebo pomocou software (ďalej iba „kupujúci“).
 
Termínom Užívateľský účet sa rozumie užívateľské rozhranie, ktoré vzniklo po zaregistrovaní kupujúceho na webových stránkach.
 
3. KÚPNA ZMLUVA A JEJ VYTVORENIE
 
Kupujúci môže u predávajúceho objednať tovar alebo služby vyplnením formulárov na webových stránkach predávajúceho. Riadne vyplnenou objednávkou kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že kupujúci dodrží postup objednania na webových stránkach, predávajúci kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky formou informačného e-mailu na elektronickú adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho.
 
Kúpna zmluva v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorá je základom pre uskutočnenie predaja tovaru a služieb predávajúceho, je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim v okamžiku, keď kupujúci dostane záväzné potvrdenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho formou informačného e-mailu.
 
Predávajúci sa na základe takto uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje vyhotoviť a dodať kupujúcemu tovar a služby ponúkanú na webovej stránke.
 
Kupujúci berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy mu vzniká okrem iného povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za zhotovené fotoprodukty a to vo výške podľa ním prijatého návrhu objednávky, podľa cien platných v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 
Ak kupujúci nedodrží postup objednania  na webových stránkach, predávajúci mu nezašle potvrdenie o prijatí objednávky a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde.
 
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúcim zaslané tlačové podklady nie sú vhodné pre tlač, prípadne ich obsah nie je v súlade s platnými právnymi predpismi.
 
Kupujúci má v takom prípade nárok na vrátenie už zaplatenej časti kúpnej ceny.
 
4. KÚPNA CENA
 
Kúpnou cenou sa rozumie cena uvedená v objednávke stanovená podľa cenníku predávajúceho platného v okamžiku uskutočnenia objednávky prostredníctvom webových stránok. Cena uvedená na objednávke je konečná a obsahuje cenu za tovar, služby a dopravné vrátane všetkých prípadných súvisiacich poplatkov.
 
Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s výškou kúpnej ceny.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny, pričom zmena ceny sa stáva účinnou v okamžiku zverejnenia nového cenníku na webových stránkach a neplatí pre už uzatvorené kúpne zmluvy.
 
5. PLATOBNÉ PODMIENKY
 
Za objednaný tovar je možné zaplatiť pri dodaní na dobierku alebo pri prevzatí tovaru u obchodného partnera Fotolandu. Pri objednávkach poštou bude zákazníkovi účtované poštovné vo výške 3,50 €. O prípadnej zmene ceny tovaru bude zákazník informovaný ešte pred dodaním tovaru a má právo v tejto súvislosti zrušiť alebo zmeniť objednávku. Ceny v elektronickom obchode sú uvádzané s DPH a sú konečné.
 
6. MIESTO PLNENIA
 
Miestom plnenia je miesto predania tovaru kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo dopraviť kupujúcemu tovar prostredníctvom tretích osôb.
 
7. PREPRAVA PODMIENKY DODANIA A PREVZATIA
 
Kupujúci volí spôsob dodania v okamžiku vyplnenia formulára objednávky na webových stránkach.
 
Tovar bude vyrobený v čo najkratšom termíne – maximálne do 3  - 5 pracovných dní.
 
Tovar dodávame prostredníctvom našich zmluvných partnerov na vymedzenom území Slovenska. Zásielky budú doručované od 8,00 do 16,00 a v tomto časovom rozmedzí musí byť niekto prítomný na adrese doručenia. Doporučenie: vodič má naplánovanú trasu, na ktorej odovzdáva zásielky, z toho dôvodu nie je možné stanoviť presnú dobu doručenia.
 
Predávajúci stanovuje termín dodania pri vyplnení formulára objednávky a potvrdzuje v potvrdení o prijatí objednávky. Tovar je dodaný okamžikom doručenia na adresu, ktorá je uvedená v objednávke.
 
Kupujúci je povinný doručený tovar skontrolovať. V prípade mechanického poškodenia obalu je povinný vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.
 
Kupujúci je povinný prípadné poškodenie zásielky riešiť priamo s dopravcom alebo so zmluvným partnerom.
 
Predávajúci nezodpovedá za škody tovaru spôsobené prepravou. Zodpovednosť za stratu a zničený tovar prechádza na kupujúceho okamžikom predania tovaru dopravcom.
 
Tovar je majetkom predávajúceho až do okamžiku úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru.
 
8. UŽÍVAŤELSKÝ ÚČET
 
Kupujúci je povinný zabezpečiť prístup k užívateľskému účtu užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne údajov nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.
 
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 
9. DALŠIE USTANOVENIA
 
Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu a to hlavne s osobami, ktoré závažným spôsobom porušili v minulosti uzatvorenú kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky predávajúceho.
 
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 
Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a všetky časti webových stránok sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím stranám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie časti, ktoré tvoria webové rozhranie obchodu.
 
Kupujúci nemá oprávnenie pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webového rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.
 
10. ZÁRUKA
 
V prípade, že sa tovar pri prevzatí nezhoduje s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; keď nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Toto neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
 
Záruka predávajúceho sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby, chyby ktoré vzniknú pri výrobe.
 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru, na chyby spôsobené neopatrným, nevhodným, chemickým alebo mechanickým vplyvom prostredia. teplotou a vlhkosťou.
 
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené chybou dodaných podkladov (textov a fotografií). Odchýlky od očakávanej farebnosti nebudú považované za chybu a nemôžu byť predmetom reklamácie.
 
Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.
 
V prípade že kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.
 
Pokiaľ kupujúci zašle elektronickou poštou dokumentáciu chyby s jej presným popisom, predávajúci je povinný chybu posúdiť a vyrozumieť kupujúceho o spôsobe nápravy v lehote do 30 dní odo dňa, kedy bola reklamácia doručená.
 
Keď ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má predávajúci právo tovar opraviť. Keď ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný, dodá nový tovar.
 
Fotoland si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia samostatne vylepšiť farbu a hustotu obrazových súborov všetkých fotografií.
 
Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého rozlíšenia) dodaných obrazových súborov a reklamácie ohľadom orezu spracovaných digitálnych fotografií nebudú Fotolandom uznané. Všetky záväzné a potrebné informácie k problematike prenosu digitálnych fotografií a digitálnych dát, sú zverejnené na www.fotoland.sk pod záložkou „POMOC“
 
11. PRAVIDLÁ PRE POSKYTNUTIE OSOBNYCH UDAJOV A ICH OCHRANA
 
Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovávaním osobných údajov predávajúcim na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií o obchodných ponukách na elektronickú adresu kupujúceho.
 
Predávajúci je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu dopravujúcu tovar.
 
Osobné údaje budú spracované predávajúcim na dobu neurčitú.
 
Podmienky zhromažďovania Vašich osobných údajov sa riadia našim Prehlásením o ochrane osobných údajov
 
12. VYŠŠIA MOC
 
V prípade, že nastane objektívne nepredvídateľná a objektívne neodvrátiteľná skutočnosť (tzv. vyššia moc), ktorá zabráni predávajúcemu v plnení zmluvných záväzkov, má právo primerane predĺžiť termín dodania alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za vzniknuté škody v tomto prípade predávajúci nezodpovedá.
 
Vyššou mocou sa rozumejú okolnosti zvláštnej povahy, ktoré bránia dočasne alebo dlhodobo plneniu zmluvných povinností a povinností ktoré nastali po uzatvorení zmluvy a nemôže ich predávajúci odvrátiť.
 
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
Používanie software Fotoland a internetových stránok www.fotoland.sk sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy.
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky sa stávajú právne záväzné v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, teda v okamžiku, kedy kupujúci od predávajúceho dostane potvrdenie o prijatí objednávky.
 
V prípade, že niektoré z ustanovení v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa stane neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia platné a účinné.